Божествено откровение за ада- 6 част

0
242 Преглеждания

Дейностите в Ада

Пред нас можех да видя неясна жълта светлина. Исус и аз излязохме от тунела на страха и сега стояхме върху мръсна издатина и гледахме стомаха на Ада. Докъдето ми стигаше погледът, имаше огромна дейност в центъра (стомаха) на Ада. Ние спряхме и Исус каза: – Ще те приведа през стомаха на Ада и ще ти разкрия много неща. Ела и Ме последвай. – двамата продължихме напред. Исус каза: – Напред има много ужаси.

Те не са измислица на нечия фантазия, но са реалност. Със сигурност трябва да кажеш на своите читатели, че демоничната сила е реална. Кажи им също така, че Сатана и силите на тъмнината са реални. Но им кажи да не се отчайват, защото, ако Моите хора, които се наричат с Моето име смирят себе си и се помолят и се обърнат от лошите си пътища, тогава Аз ще чуя от небето и ще изцеля земята им и телата им. Точно колкото Небето е реално, така е реален и Ада. Бог иска вие да знаете за Ада и Той иска да ви спаси от това място. Бог иска да знаете, че има изходен път. Този път е Исус Христос, Спасителят на твоята душа. Запомнете, само тези, чиито имена са записани в Агневата книга на живота, ще бъдат спасени.

Ние стигнахме до първата дейност в стомаха на Ада. Това се намираше на дясно, от където дойдохме и върху един малък хълм, в един тъмен ъгъл на Ада. Аз си спомних думите на Господ, когато ми каза: „Понякога ще ти изглежда, че съм те оставил, но Аз ще Съм там. Запомни, че Аз имам цялата сила на небето и земята. Понякога злите духове и изгубените души няма да ни виждат, нито ще знаят, че сме там. Не се бой. Това, което ще видиш е истинско.

Тези неща се случват точно сега и ще продължат да се случват докато смъртта и Ада бъдат хвърлени в огненото езеро. Читателю, бъди сигурен, че името ти е написано в книгата на живота на Агнето. Пред нас можех да чуя гласа и виковете от измъчването на една душа. Ние се изкачихме по малкия хълм и се огледахме. Една светлина изпълни мястото, така че аз можех да виждам ясно.

Викове, които вие никога не бихте могли да знаете, че съществуват, изпълниха въздуха. Това бяха викове на един мъж. – Чуй ме, – каза Исус. – Това, което ще видиш и чуеш е истина. Обърнете внимание, вие, служители на евангелието, защото това изявление е вярно и истинно. Събудете се, евангелисти, проповедници и учители на Моето Слово, всички вие, които сте призовани да проповядвате добрата вест на Господ Исус Христос. Ако съгрешите, покайте се или и вие така ще погинете.

Ние вървяхме около 4,57 м и аз видях тъмно-облечени фигури, марширувайки около обект, приличащ на кутия. След по-близко проучване, видях, че кутията беше ковчег, а маршируващите фигури бяха демони. Това беше истински ковчег, а маршируващите демони бяха 12. Като маршируваха, те пееха и се смееха. Всеки от тях държеше остро копие в ръката си, което всеки забиваше в ковчега през малък отвор, който беше начертан отвън. Във въздуха имаше усещане за силен страх и аз потреперих от гледката пред мен.

Знаейки моите мисли Исус каза: – Дете, има много души, измъчвани тук и има много различни видове мъчения за тези души. Има по-голямо наказание за тези, които веднъж са проповядвали евангелието и са съгрешили или за тези, които не са се покорили на призива на Бог за живота си. Аз чух толкова отчаян вик, който изпълни сърцето ми с отчаяние. – Няма надежда, никаква надежда! – викаше той. Безпомощния вик идваше от ковчега. Той беше безкраен вой на съжаление. – Колко е ужасно, Боже! – казах аз. – Ела, – каза Исус, – нека да се приближим. След това Той отиде до ковчега и погледна вътре. Аз Го последвах и също погледнах вътре. Изглежда, че злите духове не можеха да ни видят. Мръсно-сива мъгла изпълваше ковчега.

Това беше душа на мъж. Докато гледах, демоните тикаха своите копия в душата на мъжа в ковчега. Никога няма да забравя страданията на тази душа. Аз извиках към Исус: Пусни го да излезе, Господи, пусни го. Мъчението на душата му беше такава мъчителна гледка. Само ако можеше да се освободи. Аз дръпнах ръката на Исус и го умолявах да освободи мъжа от ковчега. Исус каза: – Мое дете, мир, утихни. Когато Исус проговори, мъжът ни видя и каза: – Господи, Господи, пусни ме. Имай милост. Аз погледнах надолу и видях кървава каша.

С очите си виждах душа, а вътре в душата имаше човешко сърце и струяща от него кръв. Копията се забиваха буквално в неговото сърце. – Сега ще ти служа, Господи. – молеше се той. – Моля Те, пусни ме. Аз знаех, че този мъж усещаше всяко копие, пробождащо сърцето му. – Ден и нощ той е измъчван, – каза Господ. – Той беше сложен тук от Сатана и лично той го измъчва. Мъжът извика: – Сега ще проповядвам евангелието. Ще разкажа за греха и за Ада. Но, моля Те, помогни ми да изляза от тук. Исус каза: – Този мъж беше проповедник на Божието Слово. Имаше време, когато той Ми служи с цялото си сърце и водеше много хора към спасение.

Някои от тези обръщенци още Ми служат днес, много години от тогава. Похотта на плътта и измамата на богатството го заблудиха (отклониха от правия път). Той позволи на Сатана да спечели управлението над него. Той имаше голяма църква, хубава кола и голях доход. Той започна да краде от църковните дарения. Започна да поучава лъжи. Говореше най-вече полуистина и полулъжа. Той не Ми позволи да го поправя.

Аз изпращах посланиците Си да му кажат да се покае и да проповядва истината, но той обичаше удоволствията на този живот, повече от живота на Бога. Той знаеше, че не трябва да поучава, нито проповядва друго, освен истината, разкрита в библията. Но преди да умре, той каза, че кръщението в Святия Дух е лъжа, и че тези, които твърдят, че имат Святия Дух са лицемери. Той каза, че може да си пияница и да отидеш на Небето, дори без покаяние. Той каза, че Бог няма да изпрати никой в Ада, че Бог е твърде добър, за да направи това.

Той стана причина мнозина добри хора да отпаднат от Божията благодат. Той дори каза, че не се нуждае от Мен, защото той бил като бог. Той отиде толкова далеч, че правеше семинари и поучаваше фалшивата си доктрина. Той погази Моето Свято Слово с краката си. И дори тогава, Аз продължавах да го обичам. – Мое дете, по-добре е никога да не си Ме познавал, отколкото да Ме познаваш и да спреш да Ми служиш. – каза Господ. – Само ако Те беше послушал той. – заплаках аз. – само ако го беше грижа за душата му и душите на другите. – Той не Ме послуша. Когато го виках, той не Ме чуваше.

Той обичаше лесния живот. Аз го призоваха отново и отново да се покае, но той не се върна при Мен. Един ден той бе убит и незабавно дойде тук. Сега Сатана го измъчва за това, че веднъж е проповядвал Моето Слово и е спасявал души за Моето царство. Това е неговото мъчение. Аз гледах как демоните продължаваха да маршируват около ковчега. Сърцето на мъжа биеше и истинска кръв течеше от него. Никога няма да забравя виковете му от болка и скръб. Исус погледна мъжа в ковчега с огромно състрадание и каза: – Кръвта на много изгубени души е върху ръцете на този мъж.

Много от тях са измъчвани тук в момента. – Със натежали от мъка сърца, Исус и аз се отдалечихме. Пред нас, аз видях друга група от демони, идващи към ковчега. Те бяха високи около 0,91 м, облечени в черни дрехи, с черни качулки на главите. Те поемаха смяната за мъчение на тази душа. Аз си помислих как понякога гордостта ни пречи да си признаем грешките и да поискаме прошка. Ние отказваме да се покаем и да смирим себе си и продължаваме, като че ли изобщо не сме грешили. Но чуй, душо, Ада е реален. Моля те, не отивай на това място. Тогава Исус ми показа огромен часовник, разпънат над целия свят. И аз го чух да тиктака. Стрелката, показваща часа беше на 12, а другата се движеше и спря на 3 минути от 12.

Безшумно минутната стрелка се приближаваше към 12. Като се придвижваше, тиктакането ставаше по-силно и по-силно, докато изглежда, че изпълни целия свят. Бог проговори като тромпет и Неговия глас звучеше като много води. – Чуйте и слушайте, какво казва Духа към църквите. – каза Той. – Пригответе се, защото когато не очаквате, Аз ще дойда отново. Аз чувам ударите на часовника. 12 часа е. Младоженеца е дошъл за невястата Си. Ти готов ли си за идването на Христос, приятелю мой? Или ще бъдеш като тези, които казват: „Не днес, Господи!”? ще извикаш ли към Него, за да бъдеш спасен? Ще Му предадеш ли сърцето си днес?

Запомни, Исус може и ще те спаси от всичкото зло, ако Го призовеш днес и се покаеш. Моли се за семейството си и за възлюбените си, за да дойдат при Христос, преди да е станало твърде късно. Слушайте Исус като казва: – Аз ще те пазя от злото. Ще те пазя във всичките ти пътища. Ще те спася. Ще спася твоите възлюбени. Призовете Ме днес и живейте.

С много сълзи, аз се моля за вас, които четете тази книга, да осъзнаете истината преди да е станало прекалено късно. Ада е за вечността. Опитвам се по най-добрия начин да ви разкрия всичко, което видях и чух. Аз знам, че тези неща са истински.Докато четете останалата част от тази книга, аз се моля да се покаете и да приемете Исус Христос като личен Спасител. Аз чух Господ да казва: – Време е да вървим. Ще се върнем отново утре.

bulgarian_a_divine_revelation

Коментирай
СПОДЕЛИ В:
0Shares